Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitá. Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom sú popísané Základné zásady spracúvania Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tento dokument prečítali, pričom veríme, že Vás ubezpečí, že Vaše osobné údaje budú spracúvane len v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

Pri ochrane osobných údajov sa riadime predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ,,GDPR“) a relevantnými ustanoveniami zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“).

Spoločnosť‘ SWAN, a.s., Eurovea City, Landererova 12, 811 09 Bratislava rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu. V tomto dokumente Vám poskytujeme informácie potrebné k tomu, aby ste boli oboznámení s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte pravá a ako nás môžete kontaktovať‘ v prípade ďalších otázok tykajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať‘ aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením Pravidiel ochrany osobných údajov.

Informácie o nás:

Názov: SWAN, a.s.,
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35 680 202
Email: sona.skoricova@swan.sk
Zodpovedná osoba: dpo@swan.sk
(ďalej aj ako ,,prevádzkovateľ'“)

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame:

Pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať‘ priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť‘.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje je možné spracúvať na základe rôznych právnych základov. V tomto prípade je spracúvanie údajov vykonávané na základe:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Súhlas so spracúvaním údajov

Súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Na základe Vášho súhlasu spracúvame napríklad aj fotografie alebo video záznamy z podujatí, ktoré organizujeme.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Pri poskytovaní našich služieb spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, pridelený registračný kód
 • Kontaktné údaje: adresa elektronickej pošty, telefónny kontakt
 • Vizuálne a audiovizuálne záznamy z podujatia
 • Súvisiace údaje: domovský golfový klub, členské číslo a hodnota handicapu

Komu osobné údaje sprístupňujeme:

V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme získali, postúpiť‘ aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupujeme osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Dovoľujeme si Vás informovať‘, že kategórie príjemcov sa môžu meniť‘ vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/ kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti – osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť‘ trvá aj po skončení ich spolupráce s nami.
 • Naši zmluvní partneri – na základe nášho pokynu a v súlade s pravidlami ku ktorým sa zaviazali, môže prísť k spracúvaniu Vašich osobných údajov našim zmluvným partnerom, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie stanoveného účelu, ako je napríklad vyhotovenie audiovizuálnych záznamov z podujatia. Ubezpečujeme Vás, že pri výbere našich zmluvných partnerov sme postupovali v súlade s GDPR a Zákonom, a spracovaním osobných údajov sme poverili zmluvného partnera ktorý poskytuje dostatočne bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby.

Účely spracovania osobných údajov:

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel, ktorým je:

 • vypracovanie a vedenie zoznamu účastníkov vrátane jeho poskytnutia golfovému klubu v ktorom sa podujatie organizuje
 • zabezpečenie zasielania informácií potrebných pre zabezpečenie účasti na turnaji
 • vypracovanie výsledkovej listiny, zverejnenej na webovej stránke turnaja
 • vyhotovenie audiovizuálnych alebo vizuálnych záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na webovej stránke turnaja a môžu byť použité na propagačné účely zasielanie propagačných informácií o turnaji a súvisiacich akciách usporadateľa

Doba uchovávania osobných údajov:

Vo všeobecnosti, osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu a po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané a spracúvané.

 • V prípade spracúvania osobných údajov na základe získania Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje do odvolania tohto súhlasu. Samotný súhlas archivujeme po dobu 4 roky od jeho udelenia alebo odvolania.

V prípade, ak si ako dotknutá osoba uplatníte voči nám akýkoľvek nárok, resp. v pripadne zahájenia súdneho, správneho ci iného konania, budeme za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spracúvať‘ vybrané osobné údaje dotknutej osoby do úplného a konečného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia príslušné konania a uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia dosiahnutého v danom konaní.

Bezpečnosť‘:

Staráme sa o bezpečnosť‘ Vašich údajov a nakladáme s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade s GDPR a Zákonom. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.

Osobné údaje v elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch, ktoré chránime pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať‘ s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalitu zabezpečenia osobných údajov neustále a pravidelne kontrolujeme a vylepšujeme.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

 • požadovať od usporiadateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 • na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 • na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
 • na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie c. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenska republika.

Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť‘ tak, že nám napíšete e-mailovú správu na adresu sona.skoricova@swan.sk, alebo dpo@swan.sk, alebo poštou na adresu usporiadateľa.

Kontaktujte nás:

V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov, zašlite nám email na adresu: sona.skoricova@swan.sk